ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2565

1. ตรวจสอบผลการเรียน
2. ตรวจระเบียบที่งานปกครอง
3. พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน
4. พิมพ์ใบลงทะเบียน

รหัสประจำตัว
วิธีการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
_______________________________________________________________________________