ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2566

1. ตรวจระเบียบที่งานปกครอง
2. พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเรียน
3. พิมพ์ใบลงทะเบียน

รหัสประจำตัว
วิธีการชำระค่าลงทะเบียนเรียน
_______________________________________________________________________________