ตรวจสอบตารางกลุ่มการเรียน

ที่รหัสชื่อ ครูที่ปรึก>กระทำ
1 642020101 ช.3/1 บช. นางสาววิภาวดี ทุมชาติ รายละเอียด
2 642020102 ช.3/2 บช. นางสาวอรวรรณ พิมพ์สกุล รายละเอียด
3 642020103 ช.3/3 บช. นางสาวจุไรรัตน์ ดีเพชร รายละเอียด
4 642020201 ช.3 กต. นางสาวสุพิชฌาย์ สุนทร รายละเอียด
5 642020401 ช.3/1 คธ. นางสาวจันทรมาศ สีหา รายละเอียด
6 642020402 ช.3/2 คธ. นายวสุพล กลมเกลี้ยง,นางสาวฐิตาพร ไกรยะราช รายละเอียด
7 642020403 ช.3/3 คธ. นางสาวชูศรี เกลียวสกุลโกวิท รายละเอียด
8 642020404 ช.3/4 คธ. นางสาวอภิษฎาภรณ์ แดนวงดอน รายละเอียด
9 642021101 ช.3 ธป. นายมนต์ชัย มณฑา รายละเอียด
10 642021601 ช.3 กส. นางสาวระวิวรรณ แสงจันทร์, นางสาวภัคคินี บุญเย็น รายละเอียด
11 642030101 ช.3 วศ. นายสุภชัย สุภารัตน์ รายละเอียด
12 642030201 ช.3 อบ. นางสาวนภัสกร จินดาทอง รายละเอียด
13 642030801 ช.3/1 คฟ. นางสาวกนกพร น้อยแสง รายละเอียด
14 642030802 ช.3/2 คฟ. นางสาวกนกพร น้อยแสง รายละเอียด
15 642040101 ช.3 ผ้า นางสาวนุชรี เรียรัมย์ รายละเอียด
16 642040401 ช.3/1 อห. นายวุฒิชัย สนประโคน รายละเอียด
17 642040402 ช.3/2 อห. นายปัญญาโชติ ศรีประเสริฐ รายละเอียด
18 642040403 ช.3/3 อห. นายอภิรัตน์ เทศเจริญ รายละเอียด
19 642040601 ช.3/1 คห. นางสาวชุติวรรณ อาจหาญ รายละเอียด
20 642070101 ช.3/1 รร. นางสาวกันต์กนิษฐ์ สีกานนท์ รายละเอียด
21 642070102 ช.3/2 รร. นางสาวชาด แสงศรีเรือง รายละเอียด
22 642070201 ช.3 ทท. นางสาวสุรเชษฐ ชัยวงษ์ รายละเอียด
23 652020101 ช.2/1 บช. นางสาวพิมณภรณ์ ศิริธานีวัฒน์ รายละเอียด
24 652020102 ช.2/2 บช. นางสาวศิริกูล วิสุทรานันทชัย รายละเอียด
25 652020103 ช.2/3 บช. นางสาวศรินยา เบญจรักษ์ รายละเอียด
26 652020201 ช.2/1 กต. นายมนต์ชัย มณฑา รายละเอียด
27 652020202 ช.2/2 กต. นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์, นายวรรณสวัสดิ์ นูพิมพ์ รายละเอียด
28 652020401 ช.2/1 คธ. นางสาวศิรินภา เนตรรัตน์ รายละเอียด
29 652020402 ช.2/2 คธ. นายศิริวัฒน์ เข็มเฉลิม, นางสาวพรรัมภา จินาพันธ์ รายละเอียด
30 652020403 ช.2/3 คธ. นางสาวจันทรมาศ สีหา, นายวุฒินันท์ พิมพ์มีธีรวัตร รายละเอียด
31 652020404 ช.2/4 คธ. นางพิมลณัฐ กิ่งจำปา รายละเอียด
32 652021101 ช.2 ธป. นางสาวสุพิชฌาย์ สุนทร รายละเอียด
33 652021601 ช.2 กส. นางสาวระวิวรรณ แสงจันทร์, นางสาวภัคคินี บุญเย็น รายละเอียด
34 652030101 ช.2 วศ. นายทูล อนุสนธิ รายละเอียด
35 652030201 ช.2 อบ. นายสมบูรณ์ สมบัติบูรณ์ รายละเอียด
36 652030801 ช.2/1 คฟ. นายดุลย์รัตน์ ศรสุวรรณ รายละเอียด
37 652030802 ช.2/2 คฟ. นางสาวอรวดี นันทกิจ รายละเอียด
38 652040101 ช.2 ผ้า นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ แสนเมืองมา รายละเอียด
39 652040401 ช.2/1 อห. นายนพรัตน์ อยู่ศรี รายละเอียด
40 652040402 ช.2/2 อห. นางสาววรรณกร ศรีทอง รายละเอียด
41 652040403 ช.2/3 อห. นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์ รายละเอียด
42 652040601 ช.2 คห. นายจารุทัศน์ ศิลาสุวรรณ รายละเอียด
43 652070101 ช.2/1 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช รายละเอียด
44 652070102 ช.2/2 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช รายละเอียด
45 652070201 ช.2 ทท. นางสาวพิมล ศรีสุนทร รายละเอียด
46 653020101 ส.2/1 บช. นางสาวพิมณภรณ์ ศิริธานีวัฒน์, นางสาวชนิศากาญจน์ ธรรมวัติ รายละเอียด
47 653020102 ส.2/2 บช. นางนิพร จุทัยรัตน์, นางสาวทิพรัตน์ มารดายัง รายละเอียด
48 653020103 ส.2/3 บช นางนิพร จุทัยรัตน์, นางสาวทิพรัตน์ มารดายัง รายละเอียด
49 653020201 ส.2/1 กต. นางสาวภัควดี ต๊ะถิ่น รายละเอียด
50 653020202 ส.2/2 กต. นางสาวภัควดี ต๊ะถิ่น รายละเอียด
51 653020203 ส.2/3 กต. นางสาวภัควดี ต๊ะถิ่น รายละเอียด
52 653020204 ส.2/4 กต. รายละเอียด
53 653020401 ส.2/1 ทด. นางสาวอภิษฎาภรณ์ แดนวงดอน รายละเอียด
54 653020402 ส.2/2 ทด. นางสาวอภิษฎาภรณ์ แดนวงดอน รายละเอียด
55 653021401 ส.2/1 ลต. นางสาวกัญญาณัฐ บุญสวาย รายละเอียด
56 653021402 ส.2/2 ลต. นางสาวปิยะปาณ ศรีประเสริฐ รายละเอียด
57 653021403 ส.2/3 ลต. นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์, นางสาวสกุลรัตน์ ปั้นคง รายละเอียด
58 653021501 ส.2/1 กจ. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธิ์ รายละเอียด
59 653021502 ส.2/2 กจ. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธิ์ รายละเอียด
60 653030201 ส.2/1 อบ. นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร รายละเอียด
61 653030202 ส.2/2 อบ. นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร รายละเอียด
62 653030801 ส.2/1 ดฟ. นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ รายละเอียด
63 653030802 ส.2/2 ดฟ. นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ รายละเอียด
64 653040401 ส.2/1 อห. นายเติมพงษ์ สร้อยจรุง รายละเอียด
65 653040402 ส.2/2 อห. นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์, นางสาวภณภัค คณะธรรม รายละเอียด
66 653040403 ส.2/3 อห. นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์, นางสาวภณภัค คณะธรรม รายละเอียด
67 653040404 ส.2/4 อห. นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์, นางสาวภณภัค คณะธรรม รายละเอียด
68 653040405 ส.2/5 อห. นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์, นางสาวภณภัค คณะธรรม รายละเอียด
69 653070105 ส.2/5 รร. นายมานะ สุภาผล รายละเอียด
70 653070106 ส.2/6 รร. นายมานะ สุภาผล รายละเอียด
71 653070108 ส.2/8 รร. นายมานะ สุภาผล รายละเอียด
72 653070201 ส.2/1 ทท. นางสาวนิธิวดี วีระศิลป์ รายละเอียด
73 653070202 ส.2/2ทท.ม6 นางสาวนิธิวดี วีระศิลป์ รายละเอียด
74 653070701 ส.2 จป. นายบวรทัพพ์ ทรัพย์มั่น รายละเอียด
75 662020101 ช.1/1 บช. นางสาวยุภา ทองพันธ์, นางสาวกัญชลี ปล้องทองคำ รายละเอียด
76 662020102 ช.1/2 บช. นายณัฐกร ภู่สวาสดิ์ รายละเอียด
77 662020103 ช.1/3 บช. นางสาววิภาวดี ทุมชาติ, นางสาวธารารัตน์ บุญส่ง รายละเอียด
78 662020201 ช.1/1 กต. นางสาวพิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์, นางสาววิสรา คุ้มไธสง รายละเอียด
79 662020202 ช.1/2 กต. นางสาวธันยากานต์ คำกลั่น, นายองอาจ แก้วเขียว รายละเอียด
80 662020203 ช.1/3 กต. นางสาวอรอนงค์ แข็งสง่า รายละเอียด
81 662020401 ช.1/1 คธ. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ช้างสุวัฒน์, นางสุวรรณา พวกขุนทด รายละเอียด
82 662020402 ช.1/2 คธ. นางสาวนัฐญดา กาละพัฒน์ รายละเอียด
83 662020403 ช.1/3 คธ. นางสุวรรณา พวกขุนทด รายละเอียด
84 662020404 ช.1/4 กต. - รายละเอียด
85 662021101 ช.1 ธป. นางสาวภัควดี ต๊ะถิ่น รายละเอียด
86 662021601 ช.1 กส. นางสาวสุมาลี พัดไสว รายละเอียด
87 662030101 ช.1 วศ. นางสาวอภิชญา ฝาระมี รายละเอียด
88 662030201 ช.1 อบ. นางสาวกานต์ธิดา โพธิมา รายละเอียด
89 662030801 ช.1/1 คฟ. นางสาวกานต์รวี จันทรวิเศษ รายละเอียด
90 662030802 ช.1/2 คฟ. นางสาวกรรณิการ์ รานอก รายละเอียด
91 662030803 ช.1/3 คฟ. นางสาวรสิตา วรรณรัตน์ รายละเอียด
92 662040101 ช.1 ฟท. นางสาวนิตยา สุทธิมูล รายละเอียด
93 662040102 ช.1/2 ฟท. นางสาวนิตยา สุทธิมูล รายละเอียด
94 662040401 ช.1/1 อห. นายวุฒิชัย สนประโคน รายละเอียด
95 662040402 ช.1/2 อห. นางกนกวรรณ บางข่า รายละเอียด
96 662040403 ช.1/3 อห. รายละเอียด
97 662040601 ช.1/1 คห. นายวสุ บุญอนันต์ รายละเอียด
98 662040602 ช.1/2 คห. นางสาวชุติวรรณ อาจหาญ รายละเอียด
99 662070101 ช.1/1 รร. นางสาวสายฝน พลเมฆ รายละเอียด
100 662070201 ช.1 ทท. นางสาวนิธิวดี วีระศิลป์ รายละเอียด
101 663020101 ส.1/1 บช. นางสาวนภาภรณ์ ศรีขวัญใจ รายละเอียด
102 663020102 ส.1/2 บช. นายพงพิพัฒน์ ศิริรัตนากุล รายละเอียด
103 663020103 ส.1/3 บช. นางฐิติมา ลาภมาก รายละเอียด
104 663020104 ส.1/4 บช. นายพงพิพัฒน์ ศิริรัตนากุล รายละเอียด
105 663020201 ส.1/1 กต. นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์ รายละเอียด
106 663020202 ส.1/2 กต. นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์ รายละเอียด
107 663020203 ส.1/3 กต. นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์ รายละเอียด
108 663020204 ส.1/4 กต. นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์ รายละเอียด
109 663020401 ส.1/1 ทด. นางสาววรัญญา วรรณราช รายละเอียด
110 663020402 ส.1/2 ทด. นางสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ รายละเอียด
111 663020403 ส.1/3 ทด. นางสาวอภิษฎาภรณ์ แดนวงดอน รายละเอียด
112 663020404 ส.1/4 ทด. นางสาวอภิษฎาภรณ์ แดนวงดอน รายละเอียด
113 663021401 ส.1/1 ลต. นางสาวกิตติยา ประยงค์หอม รายละเอียด
114 663021402 ส.1/2 ลต. นางสาวสกุลรัตน์ ปั้นคง, นางสาวกิตติยา ประยงค์หอม รายละเอียด
115 663021403 ส.1/3 ลต. นางสาวกิตติยา ประยงค์หอม รายละเอียด
116 663021501 ส.1/1 กจ. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธิ์ รายละเอียด
117 663021502 ส.1/2 กจ. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธิ์ รายละเอียด
118 663030201 ส.1/1 อบ. นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร รายละเอียด
119 663030202 ส.1/2 อบ. นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร รายละเอียด
120 663030801 ส.1/1 ดฟ. นางสาวจริยา ปัญญาพฤกษ์ รายละเอียด
121 663030802 ส.1/2 ดฟ. นายภวัต อมรเวชกิจ รายละเอียด
122 663030803 ส.1/3 ดฟ. นายภวัต อมรเวชกิจ รายละเอียด
123 663040101 ส.1/1 ทก. นางสาวนุชรี เรียรัมย์ รายละเอียด
124 663040102 ส.1/2 ทก. นางสาวนุชรี เรียรัมย์ รายละเอียด
125 663040401 ส.1/1 อห. นายอภิรัตน์ เทศเจริญ รายละเอียด
126 663040402 ส.1/2 อห. นายปัญญาโชติ ศรีประเสริฐ รายละเอียด
127 663040403 ส.1/3 อห. นางสาวสุชาดา งามมาลา รายละเอียด
128 663040404 ส.1/4 อห. รายละเอียด
129 663040405 ส.1/5 อห. รายละเอียด
130 663040601 ส.1/2 คห. นางสาวชุติวรรณ อาจหาญ, นายไมตรี คงทัพ รายละเอียด
131 663070101 ส.1/1 รร. นายมานะ สุภาผล รายละเอียด
132 663070102 ส.1/2 รร. นายมานะ สุภาผล รายละเอียด
133 663070103 ส.1/3 รร. นายมานะ สุภาผล รายละเอียด
134 663070104 ส.1/4 รร. นายมานะ สุภาผล รายละเอียด
135 663070105 ส.1/5 รร. นายมานะ สุภาผล รายละเอียด
136 663070106 ส.1/6 รร. นายมานะ สุภาผล รายละเอียด
137 663070107 ส.1/7 รร. นายมานะ สุภาผล รายละเอียด
138 663070108 ส.1/8 รร. นายมานะ สุภาผล รายละเอียด
139 663070201 ส.1/1 ทท. นายสุรเชษฐ ชัยวงษ์ รายละเอียด
140 663070202 ส.1/2 ทท. นายสุรเชษฐ ชัยวงษ์ รายละเอียด
141 663070203 ส.1/3 ทท. นายสุรเชษฐ ชัยวงษ์ รายละเอียด
142 663070204 ส.1/4 ทท. นายสุรเชษฐ ชัยวงษ์ รายละเอียด
143 663070701 ส.1/1 จป. นายบวรทัพพ์ ทรัพย์มั่น รายละเอียด
_______________________________________________________________________________