ตรวจสอบตารางกลุ่มการเรียน

ที่รหัสชื่อ ครูที่ปรึก>กระทำ
1 652020101 ช.3/1 บช. นางสาวพิมณภรณ์ ศิริธานีวัฒน์ รายละเอียด
2 652020102 ช.3/2 บช. นางสาวศิริกูล วิสุทรานันทชัย รายละเอียด
3 652020103 ช.3/3 บช. นางสาวศรินยา เบญจรักษ์ รายละเอียด
4 652020201 ช.3/1 กต. นายมนต์ชัย มณฑา รายละเอียด
5 652020202 ช.3/2 กต. นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์, นายวรรณสวัสดิ์ นูพิมพ์ รายละเอียด
6 652020401 ช.3/1 คธ. นางสาวศิรินภา เนตรรัตน์ รายละเอียด
7 652020402 ช.3/2 คธ. นายศิริวัฒน์ เข็มเฉลิม, นางสาวพรรัมภา จินาพันธ์ รายละเอียด
8 652020403 ช.3/3 คธ. นางสาวจันทรมาศ สีหา, นายวุฒินันท์ พิมพ์มีธีรวัตร รายละเอียด
9 652020404 ช.3/4 คธ. นางพิมลณัฐ กิ่งจำปา รายละเอียด
10 652021101 ช.3 ธป. นางสาวสุพิชฌาย์ สุนทร รายละเอียด
11 652021601 ช.3 กส. นางสาวระวิวรรณ แสงจันทร์, นางสาวภัคคินี บุญเย็น รายละเอียด
12 652030101 ช.3 วศ. นายทูล อนุสนธิ รายละเอียด
13 652030201 ช.3 อบ. นายสมบูรณ์ สมบัติบูรณ์ รายละเอียด
14 652030801 ช.3/1 คฟ. นายดุลย์รัตน์ ศรสุวรรณ รายละเอียด
15 652030802 ช.3/2 คฟ. นางสาวอรวดี นันทกิจ รายละเอียด
16 652040101 ช.3 ผ้า นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ แสนเมืองมา รายละเอียด
17 652040401 ช.3/1 อห. นายนพรัตน์ อยู่ศรี รายละเอียด
18 652040402 ช.3/2 อห. นางสาววรรณกร ศรีทอง รายละเอียด
19 652040403 ช.3/3 อห. นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์ รายละเอียด
20 652040601 ช.3 คห. นายจารุทัศน์ ศิลาสุวรรณ รายละเอียด
21 652070101 ช.3/1 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช รายละเอียด
22 652070102 ช.3/2 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช รายละเอียด
23 652070201 ช.3 ทท. นางสาวพิมล ศรีสุนทร รายละเอียด
24 662020101 ช.2/1 บช. นางสาวยุภา ทองพันธ์ รายละเอียด
25 662020102 ช.2/2 บช. นายณัฐกร ภู่สวาสดิ์ รายละเอียด
26 662020103 ช.2/3 บช. นางสาววิภาวดี ทุมชาติ, นางสาวธารารัตน์ บุญส่ง รายละเอียด
27 662020201 ช.2/1 กต. นางสาวพิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์, นางสาววิสรา คุ้มไธสง รายละเอียด
28 662020202 ช.2/2 กต. นางสาวธันยากานต์ คำกลั่น, นายองอาจ แก้วเขียว รายละเอียด
29 662020203 ช.2/3 กต. นางสาวอรอนงค์ แข็งสง่า รายละเอียด
30 662020401 ช.2/1 คธ. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ช้างสุวัฒน์, นางสุวรรณา พวกขุนทด รายละเอียด
31 662020402 ช.2/2 คธ. นางสาวนัฐญดา กาละพัฒน์ รายละเอียด
32 662020403 ช.2/3 คธ. นางสุวรรณา พวกขุนทด รายละเอียด
33 662021101 ช.2 ธป. นางสาวภัควดี ต๊ะถิ่น รายละเอียด
34 662021601 ช.2 กส. นางสาวสุมาลี พัดไสว รายละเอียด
35 662030101 ช.2 วศ. นางสาวอภิชญา ฝาระมี รายละเอียด
36 662030201 ช.2 อบ. นางสาวกานต์ธิดา โพธิมา รายละเอียด
37 662030801 ช.2/1 คฟ. นางสาวกานต์รวี จันทรวิเศษ รายละเอียด
38 662030802 ช.2/2 คฟ. นางสาวกรรณิการ์ รานอก รายละเอียด
39 662030803 ช.2/3 คฟ. นางสาวรสิตา วรรณรัตน์ รายละเอียด
40 662040101 ช.2/1 ฟท. นางสาวนิตยา สุทธิมูล รายละเอียด
41 662040102 ช.2/2 ฟท. นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ แสนเมืองมา รายละเอียด
42 662040401 ช.2/1 อห. นายวุฒิชัย สนประโคน รายละเอียด
43 662040402 ช.2/2 อห. นางกนกวรรณ บางข่า รายละเอียด
44 662040601 ช.2/1 คห. นายวสุ บุญอนันต์ รายละเอียด
45 662040602 ช.2/2 คห. นางสาวชุติวรรณ อาจหาญ รายละเอียด
46 662070101 ช.2/1 รร. นางสาวสายฝน พลเมฆ รายละเอียด
47 662070201 ช.2 ทท. นางสาวนิธิวดี วีระศิลป์ รายละเอียด
48 663020101 ส.2/1 บช. นางสาวนภาภรณ์ ศรีขวัญใจ รายละเอียด
49 663020102 ส.2/2 บช. นายพงพิพัฒน์ ศิริรัตนากุล รายละเอียด
50 663020103 ส.2/3 บช. นางฐิติมา ลาภมาก รายละเอียด
51 663020104 ส.2/4 บช. นายพงพิพัฒน์ ศิริรัตนากุล รายละเอียด
52 663020201 ส.2/1 กต. นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์ รายละเอียด
53 663020202 ส.2/2 กต. นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์ รายละเอียด
54 663020401 ส.2/1 ทด. นางสาววรัญญา วรรณราช รายละเอียด
55 663020402 ส.2/2 ทด. นางสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ รายละเอียด
56 663020403 ส.2/3 ทด. นางสาวอภิษฎาภรณ์ แดนวงดอน รายละเอียด
57 663020404 ส.2/4 ทด. นางสาวอภิษฎาภรณ์ แดนวงดอน รายละเอียด
58 663021401 ส.2/1 ลต. นางสาวกัญญาณัฐ บุญสวาย รายละเอียด
59 663021402 ส.2/2 ลต. นางสาวสกุลรัตน์ ปั้นคง, นางสาวกิตติยา ประยงค์หอม รายละเอียด
60 663021501 ส.2/1 กจ. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธิ์ รายละเอียด
61 663021502 ส.2/2 กจ. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธิ์ รายละเอียด
62 663021503 ส.2/3 กจ ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธิ์ รายละเอียด
63 663030201 ส.2/1 อบ. นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร รายละเอียด
64 663030202 ส.2/2 อบ. นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร รายละเอียด
65 663030801 ส.2/1 ดฟ. นางสาวจริยา ปัญญาพฤกษ์ รายละเอียด
66 663030802 ส.2/2 ดฟ. นายภวัต อมรเวชกิจ รายละเอียด
67 663030803 ส.2/3 ดฟ. นายภวัต อมรเวชกิจ รายละเอียด
68 663030804 ส.2/4 ดฟ. ทวิวุฒิ นายภวัต อมรเวชกิจ รายละเอียด
69 663030805 ส.2/5 ดฟ. ทวิวุฒิ ม.6 นายภวัต อมรเวชกิจ รายละเอียด
70 663040101 ส.2/1 ทก. นางสาวนุชรี เรียรัมย์ รายละเอียด
71 663040102 ส.2/2 ทก. นางสาวนุชรี เรียรัมย์ รายละเอียด
72 663040401 ส.2/1 อห. นายอภิรัตน์ เทศเจริญ รายละเอียด
73 663040402 ส.2/2 อห. นายปัญญาโชติ ศรีประเสริฐ รายละเอียด
74 663040403 ส.2/3 อห. นางสาวสุชาดา งามมาลา รายละเอียด
75 663040404 ส.2/4 อห. นางสาวสุชาดา งามมาลา รายละเอียด
76 663040405 ส.2/5 อห. นางสาวสุชาดา งามมาลา รายละเอียด
77 663040601 ส.2/2 คห. นางสาวชุติวรรณ อาจหาญ, นายไมตรี คงทัพ รายละเอียด
78 663070101 ส.2/1 รร. นายมานะ สุภาผล รายละเอียด
79 663070102 ส.2/2 รร. นายมานะ สุภาผล รายละเอียด
80 663070104 ส.2/4 รร. นายมานะ สุภาผล รายละเอียด
81 663070105 ส.2/5 รร. นายมานะ สุภาผล รายละเอียด
82 663070106 ส.2/6 รร. นายมานะ สุภาผล รายละเอียด
83 663070107 ส.2/7 รร. นายมานะ สุภาผล รายละเอียด
84 663070108 ส.2/8 รร. นายมานะ สุภาผล รายละเอียด
85 663070201 ส.2/1 ทท. นายสุรเชษฐ ชัยวงษ์ รายละเอียด
86 663070701 ส.2/1 จป. นายบวรทัพพ์ ทรัพย์มั่น รายละเอียด
87 672020101 ปวช.1/1 บช. นางสาวพิมณภรณ์ ศิริธานีวัฒน์ รายละเอียด
88 672020102 ปวช.1/2 บช. นางสาวทิพรัตน์ มารดายัง , นางสาวกัญชลี ปล้องทองคำ รายละเอียด
89 672020103 ปวช.1/3 บช. นางสาวอรวรรณ พิมพ์สกุล รายละเอียด
90 672020201 ปวช.1/1 กต. นางสาวภัควดี ต๊ะถิ่น รายละเอียด
91 672020202 ปวช.1/2 กต. นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์ , นางสาวชนิศากาญจน์ ธรรมวัติ รายละเอียด
92 672020203 ปวช.1/3 กต. นางสาวชนิศากาญจน์ ธรรมวัติ รายละเอียด
93 672020401 ปวช.1/1 คธ. นางพิมลณัฐ กิ่งจำปา รายละเอียด
94 672020402 ปวช.1/2 คธ. นางสาวจันทรมาศ สีหา รายละเอียด
95 672020403 ปวช.1/3 คธ. นางสาวชูศรี เกลียวสกุลโกวิท รายละเอียด
96 672021101 ปวช.1 ธป. นายมนต์ชัย มณฑา รายละเอียด
97 672021601 ปวช.1 กส. นางสาวรัตนาภรณ์ องอาจ รายละเอียด
98 672030101 ปวช.1 วศ. นายสุภชัย สุภารัต รายละเอียด
99 672030201 ปวช.1 อบ. นางสาวกานต์รวี จันทรวิเศษ รายละเอียด
100 672030801 ปวช.1/1 คฟ. นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ รายละเอียด
101 672030802 ปวช.1/2 คฟ. นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ รายละเอียด
102 672030803 ปวช.1/3 คฟ. นางสาวอรวดี นันทกิจ รายละเอียด
103 672040101 ปวช.1 ฟท. นางสาวนิตยา สุทธิมูล รายละเอียด
104 672040401 ปวช.1/1 อห. นายเติมพงษ์ สร้อยจรุง รายละเอียด
105 672040402 ปวช.1/2 อห. นายอภิรัตน์ เทศเจริญ รายละเอียด
106 672040601 ปวช.1 คห. นายไมตรี คงทัพ รายละเอียด
107 672070101 ปวช.1 รร. นางสาวกันต์กนิษฐ์ สีกานนท์ รายละเอียด
108 672070201 ปวช.1 ทท. นางสาวพิมล ศรีสุนทร รายละเอียด
109 673020101 ปวส.1/1 บช. นางสาววิภาวดี ทุมชาติ รายละเอียด
110 673020102 ปวส.1/2 บช. นางสาวจุไรรัตน์ ดีเพชร รายละเอียด
111 673020103 ปวส.1/3 บช. นายพงพิพัฒน์ ศิริรัตนากุล รายละเอียด
112 673020104 ปวส.1/4 การบัญชี (ภาคสมทบ) นายพงพิพัฒน์ ศิริรัตนากุล รายละเอียด
113 673020105 ปวส.1/5 การบัญชี (ภาคสมทบ) (ม.6) นายพงพิพัฒน์ ศิริรัตนากุล รายละเอียด
114 673020201 ปวส.1/1 กต. นางสาวสุพิชฌาย์ สุนทร รายละเอียด
115 673020202 ปวส.1/2 กต. (ม.6) นางสาวสุพิชฌาย์ สุนทร รายละเอียด
116 673020203 ปวส.1/3 กต. (ทวิ) นางสาวสุพิชฌาย์ สุนทร รายละเอียด
117 673020401 ปวส.1/1 ทด. นางสาวฐิตาพร ไกรยะราช , นางสาววรัญญา วรรณราช รายละเอียด
118 673020402 ปวส.1/2 ทด. นางสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ , นางสาวพรรัมภา จินาพันธ์ รายละเอียด
119 673020403 ปวส.1/3 ทด. (ม.6) นางสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ , นางสาวพรรัมภา จินาพันธ์ รายละเอียด
120 673021401 ปวส.1/1 ลต. นางสาวปิยะปาณ ศรีประเสริฐ รายละเอียด
121 673021402 ปวส.1/2 ลต. นางสาวปิยะปาณ ศรีประเสริฐ รายละเอียด
122 673021403 ปวส.1/3 ลต. นางสาวสกุลรัตน์ ปั้นคง รายละเอียด
123 673021501 ปวส.1/1 กจ. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธ์ รายละเอียด
124 673021502 ปวส.1/2 กจ. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธ์ รายละเอียด
125 673030201 ปวส.1/1 อบ. นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร รายละเอียด
126 673030202 ปวส.1/2 อบ. (ม.6) นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร รายละเอียด
127 673030801 ปวส.1/1 ดฟ. นางสาวกนกพร น้อยแสง รายละเอียด
128 673030802 ปวส.1/2 ดฟ. ม.6 นางสาวกนกพร น้อยแสง รายละเอียด
129 673030803 ปวส.1/3 ดฟ. (ทวิวุฒิ) นางสาวกนกพร น้อยแสง รายละเอียด
130 673040101 ปวส.1/1 ทก. นางสาวนุชรี เรียรัมย์ รายละเอียด
131 673040102 ปวส.1/2 ทก. (ม.6) นางสาวนุชรี เรียรัมย์ รายละเอียด
132 673040401 ปวส.1/1 อห. นายวุฒิชัย สุนประโคน รายละเอียด
133 673040402 ปวส.1/2 อห. (ม.6) นายปัญญาโชติ ศรีประเสริฐ รายละเอียด
134 673040403 ปวส.1/3 อห. (ทวิ) นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์ รายละเอียด
135 673040404 ปวส.1/4 อห. (ทวิ) นายวุฒิชัย สุนประโคน รายละเอียด
136 673040405 ปวส.1/5 อห. (ทวิ)(ม.6) นายปัญญาโชติ ศรีประเสริฐ รายละเอียด
137 673040601 ปวส.1/1 คห. นางสาวชุติวรรณ อาจหาญ รายละเอียด
138 673070101 ปวส.1/1 รร. นางสาวชาด แสงศรีเรือง รายละเอียด
139 673070102 ปวส.1/2 รร. (ทวิ)(ม.6) นางสาวชาด แสงศรีเรือง รายละเอียด
140 673070201 ปวส.1/1 ทท. นายสุรเชษฐ ชัยวงษ์ รายละเอียด
141 673070202 ปวส.1/2 ทท. (ม.6) นายสุรเชษฐ ชัยวงษ์ รายละเอียด
142 673090101 ปวส.1 ทส. นายวสุพล กลมเกลี้ยง , นายศุภพิชญ์ สุขะ รายละเอียด
_______________________________________________________________________________