ตรวจสอบตารางกลุ่มการเรียน

ที่รหัสชื่อ ครูที่ปรึก>กระทำ
1 632020101 ช.3/1 บช. นางฐิติมา ลาภมาก รายละเอียด
2 632020102 ช.3/2 บช. นางสาวนภาภรณ์ ศรีขวัญใจ รายละเอียด
3 632020103 ช.3/3 บช. นางสาวกรรณิการ์ รานอก รายละเอียด
4 632020104 ช.3/4 บช. นายพงพิพัฒน์ ศิริรัตนากุล รายละเอียด
5 632020201 ช.3/1 กต. นางสาวพิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์ , นางสาววิสรา คุ้มไธส รายละเอียด
6 632020202 ช.3/2 กต. นางสาวธันยากานต์ คำกลั่น รายละเอียด
7 632020401 ช.3/1 คธ. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ช้างสุวัตน์ รายละเอียด
8 632020402 ช.3/2 คธ. นางสุวรรณา พวกขุนทด รายละเอียด
9 632020403 ช.3/3 คธ. นางสาววรัญญา วรรณราช รายละเอียด
10 632020404 ช.3/4 คธ. นางสาวธนัญญา เลิศกิจเจริญผล รายละเอียด
11 632021101 ช.3 ธป. นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์ รายละเอียด
12 632021601 ช.3 กส. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธิ์ รายละเอียด
13 632030101 ช.3 วศ. นายสุภชัย สุภารัตน์ รายละเอียด
14 632030201 ช.3 อบ. นางสาวกานต์ธิดา โพธิมา รายละเอียด
15 632030801 ช.3/1 คฟ. นายภวัต อรมเวชกิจ , นางสาวปัญจาภา ส่งเสริม รายละเอียด
16 632030802 ช.3/2 คฟ. นางสาวรสิตา วรรณรัตน์ , นางสาวปัญจาภา ส่งเสริม รายละเอียด
17 632040101 ช.3 ผ้า นางสาวณัฐพร วิสุทธิสวัสดิ์ รายละเอียด
18 632040401 ช.3/1 อห. นางสาวกนกวรรณ บางข่า รายละเอียด
19 632040402 ช.3/2 อห. นายเติมพงษ์ สร้อยจรุง รายละเอียด
20 632040403 ช.3/3 อห. นางสาววรรณกร ศรีทอง รายละเอียด
21 632040601 ช.3/1 คห. นายวิษณุพงศ์ รัตนะ รายละเอียด
22 632040602 ช.3/2 คห.(รจญ.) นางสาวชุติวรรณ อาจหาญ รายละเอียด
23 632070101 ช.3/1 รร. นางสาวสายฝน พลเมฆ , นายสมชาย ปรีดิขนิษฐ รายละเอียด
24 632070102 ช.3/2 รร. นายบวรทัพพ์ ทรัยพ์มั่น รายละเอียด
25 632070201 ช.3 ทท. นายสุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ รายละเอียด
26 642020101 ช.2/1 บช. นางสาววิภาวดี ทุมชาติ รายละเอียด
27 642020102 ช.2/2 บช. นางสาวอรวรรณ พิมพ์สกุล รายละเอียด
28 642020103 ช.2/3 บช. นางสาวจุไรรัตน์ ดีเพชร รายละเอียด
29 642020201 ช.2 กต. นางสาวสุพิชฌาย์ สุนทร รายละเอียด
30 642020401 ช.2/1 คธ. นางสาวจริยา ปัญญาพฤกษ์ รายละเอียด
31 642020402 ช.2/2 คธ. นางสาวฐิตาพร ไกรยะราช , นางสาวอภิษฎาภรณ์ แดนวงดอน รายละเอียด
32 642020403 ช.2/3 คธ. นางสาวชูศรี เกลียวสกุลโกวิทย์ รายละเอียด
33 642020404 ช.2/4 คธ. นางสาวอภิษฎาภรณ์ แดนวงดอน รายละเอียด
34 642021101 ช.2 ธป. นายมนต์ชัย มณฑา รายละเอียด
35 642021601 ช.2 กส. นางสาวณัชธ์เมมิน สุภารัตน์ รายละเอียด
36 642030101 ช.2 วศ. นายสุภชัย สุภารัตน์ รายละเอียด
37 642030201 ช.2 อบ. นางสาวนภัสกร จินดาทอง รายละเอียด
38 642030801 ช.2/1 คฟ. นางสาวกนกพร น้อยแสง , นางสาวอรจิรา สร้างอักษร รายละเอียด
39 642030802 ช.2/2 คฟ. นางสาวกนกพร น้อยแสง , นางสาวอรจิรา สร้างอักษร รายละเอียด
40 642040101 ช.2 ผ้า นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ แสนเมืองมา รายละเอียด
41 642040401 ช.2/1 อห. นายปรเมศวร์ แซ่ซึง รายละเอียด
42 642040402 ช.2/2 อห. นายปัญญาโชติ ศรีประเสริฐ รายละเอียด
43 642040403 ช.2/3 อห. นายอภิรัตน์ เทศเจริญ รายละเอียด
44 642040601 ช.2/1 คห. นางสาวชุติวรรณ อาจหาญ รายละเอียด
45 642070101 ช.2/1 รร. นางสาวกันต์กนิษฐ์ สีกานนท์ รายละเอียด
46 642070102 ช.2/2 รร. นางสาวชาด แสงศรีเมือง รายละเอียด
47 642070201 ช.2 ทท. นายสุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ รายละเอียด
48 643020101 ส.2/1 บช. นายธนา สีระวังไพร รายละเอียด
49 643020102 ส.2/2 บช. นางสาวสาวิตรี ศรีประศาสตร์ รายละเอียด
50 643020103 ส.2/3 บช. นายพงพิพัฒน์ ศิริรัตนากุล รายละเอียด
51 643020201 ส.2/1 กต. นางสาวกุลธิดา เลขนอก รายละเอียด
52 643020202 ส.2/2 กต. นางสาวกุลธิดา เลขนอก รายละเอียด
53 643020401 ส.2/1 ทด. นางสาวนัฐญดา กาละพัฒน์ รายละเอียด
54 643020402 ส.2/2 ทด. นางสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ รายละเอียด
55 643020403 ส.2/3 ทด. นางสุรีย์รัตน์ อนุสนธิ รายละเอียด
56 643021401 ส.2/1 ลต. นางสาวปิยะปาณ ศรีประเสริฐ รายละเอียด
57 643021402 ส.2/2 ลต. นางสาวสกุลรัตน์ ปั้นคง รายละเอียด
58 643021403 ส.2/3 ลต. นางสาวสกุลรัตน์ ปั้นคง รายละเอียด
59 643021501 ส.2/1 กจ นางจินตนา กัลปนาท รายละเอียด
60 643021502 ส.2/2 กจ. นางจินตนา กัลปนาท รายละเอียด
61 643030102 ส.2/2 วศ. นายทูล อนุสนธิ รายละเอียด
62 643030201 ส.2/1 อบ. นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร รายละเอียด
63 643030202 ส.2/2 อบ. นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร รายละเอียด
64 643030801 ส.2/1 ดฟ. นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ รายละเอียด
65 643030802 ส.2/2 ดฟ. นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ รายละเอียด
66 643030803 ส.2/3 ดฟ. นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ รายละเอียด
67 643030804 ส.2/4 ดฟ. นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ รายละเอียด
68 643040101 ส.2/1 ผ้า นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ แสนเมืองมา รายละเอียด
69 643040401 ส.2/1 อห. นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์ , นางสาวภณภัค คณะธรรม รายละเอียด
70 643040402 ส.2/2 อห. นางสาวกนกวรรณ บางข่า รายละเอียด
71 643040403 ส.2/3 อห. นางสาวกนกวรรณ บางข่า รายละเอียด
72 643040404 ส.2/4 อห. นางสาวกนกวรรณ บางข่า รายละเอียด
73 643040601 ส.2/1 คห. นายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์ รายละเอียด
74 643040602 ส.2/2 คห. นายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์ รายละเอียด
75 643070101 ส.2/1 รร. นางสาวณิยดา ชูวณิชชานนท์ รายละเอียด
76 643070103 ส.2/3 รร. นางสาวณิยดา ชูวณิชชานนท์ รายละเอียด
77 643070105 ส.2/5 รร. นางสาวณิยดา ชูวณิชชานนท์ รายละเอียด
78 643070106 ส.2/6 รร. นางสาวณิยดา ชูวณิชชานนท์ รายละเอียด
79 643070107 ส.2/7 รร. นางสาวณิยดา ชูวณิชชานนท์ รายละเอียด
80 643070701 ส.2/1 จป. นายบวรทัพพ์ ทรัยพ์มั่น รายละเอียด
81 652020101 ช.1/1 บช. นางสาวพิมณภรณ์ ศิริธานีวัฒน์ รายละเอียด
82 652020102 ช.1/2 บช. นางสาวศิริกูล วิสทรานันทชัย รายละเอียด
83 652020103 ช.1/3 บช. นางสาวศรินยา เบญจรักษ์ รายละเอียด
84 652020201 ช.1/1 กต. นายมนต์ชัย มณฑา รายละเอียด
85 652020202 ช.1/2 กต. นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์ รายละเอียด
86 652020401 ช.1/1 คธ. นางสาวศิรินภา เนตรรัตน์ รายละเอียด
87 652020402 ช.1/2 คธ. นายศิริวัฒน์ เข็มเฉลิม , นางสาวพรรัมภา จินาพันธ์ รายละเอียด
88 652020403 ช.1/3 คธ. นายวุฒินันท์ พิมพ์มีธีรวัตร , นางสาวจันทรมาศ สีหา รายละเอียด
89 652020404 ช.1/4 คธ. นางพิมลณัฐ กิ่งจำปา รายละเอียด
90 652021101 ช.1 ธป. นางสาวกุลธิดา เลขนอก รายละเอียด
91 652021601 ช.1 กส. นางสาวระวิวรรณ แสงจันทร์ รายละเอียด
92 652030101 ช.1 วศ. นายทูล อนุสนธิ รายละเอียด
93 652030201 ช.1 อบ. นายสมบูรณ์ สมบัติบูรณ์ รายละเอียด
94 652030801 ช.1/1 คฟ. นางสาวปัญจาภา ส่งเสริม รายละเอียด
95 652030802 ช.1/2 คฟ. นางสาวอรวดี นันทกิจ รายละเอียด
96 652040101 ช.1 ผ้า นางสาวณัฏฐ์วรัตถ์ แสนเมืองมา , นางสาวณัฏศรา หมั่นเ รายละเอียด
97 652040401 ช.1/1 อห. นายนพรัตน์ อยู่ศรี รายละเอียด
98 652040402 ช.1/2 อห. นางสาววรรณกร ศรีทอง รายละเอียด
99 652040403 ช.1/3 อห. นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์ รายละเอียด
100 652040601 ช.1 คห. นายจารุทัศน์ ศิลาสุวรรณ รายละเอียด
101 652070101 ช.1/1 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช รายละเอียด
102 652070102 ช.1/2 รร. นางสาวนฤมล ไกรยะราช รายละเอียด
103 652070201 ช.1 ทท. นางสาวพิมล ศรีสุนทร รายละเอียด
104 653020101 ส.1/1 บช. นายชัยธวัช ช่างแกะ รายละเอียด
105 653020102 ส.1/2 บช. นางนิพร จุทัยรัตน์ , นางสาวทิพรัตน์ มารดายัง รายละเอียด
106 653020103 ส.1/3 บช. นางนิพร จุทัยรัตน์ , นางสาวทิพรัตน์ มารดายัง รายละเอียด
107 653020201 ส.1/1 กต. นางสาวภัควดี ต๊ะถิ่น รายละเอียด
108 653020202 ส.1/2 กต. นางสาวภัควดี ต๊ะถิ่น รายละเอียด
109 653020203 ส.1/3 กต. นางสาวภัควดี ต๊ะถิ่น รายละเอียด
110 653020401 ส.1/1 ทด. นางสาวอภิษฎาภรณ์ แดนวงดอน , นายคมกริช วินทะไชย รายละเอียด
111 653020402 ส.1/2 ทด. นางสาวอภิษฎาภรณ์ แดนวงดอน , นายคมกริช วินทะไชย รายละเอียด
112 653021401 ส.1/1 ลต. นางสาวพัชราภรณ์ อยู่ขอบเวียง , นางสาวกิตติยา ประย รายละเอียด
113 653021402 ส.1/2 ลต. นางสาวสกุลรัตน์ ปั้นคง , นางสาวกัญญาณัฐ บุญสวาย รายละเอียด
114 653021403 ส.1/3 ลต. นางสาวนิภา วิรเศรษฐ์ , นางสาวสกุลรัตน์ ปั้นคง รายละเอียด
115 653021501 ส.1/1 กจ. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธิ์ รายละเอียด
116 653021502 ส.1/2 กจ. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรสา อ่องสิทธิ์ รายละเอียด
117 653030201 ส.1/1 อบ. นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร รายละเอียด
118 653030202 ส.1/2 อบ. นางศิรารัตน์ พรหมสิทธิพร รายละเอียด
119 653030801 ส.1/1 ดฟ. นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ รายละเอียด
120 653030802 ส.1/2 ดฟ. นางสาวณัฐจภัทร์ วัฒนศิลป์ รายละเอียด
121 653040401 ส.1/1 อห. นายเติมพงษ์ สร้อยจรุง รายละเอียด
122 653040402 ส.1/2 อห. นายปรเมศวร์ แซ่ซึง รายละเอียด
123 653040403 ส.1/3 อห. นายปรเมศวร์ แซ่ซึง รายละเอียด
124 653040404 ส.1/4 อห. นายปรเมศวร์ แซ่ซึง รายละเอียด
125 653040405 ส.1/5 อห. นายปรเมศวร์ แซ่ซึง รายละเอียด
126 653040602 ส.1/2 คห. นางสาวณัฏศรา หมั่นเกตุ รายละเอียด
127 653070101 ส.1/1 รร. นายมานะ สุภาผล รายละเอียด
128 653070102 ส.1/2 รร. นายมานะ สุภาผล รายละเอียด
129 653070201 ส.1/1 ทท. นางสาวนิธิวดี วีระศิลป์ รายละเอียด
130 653070202 ส.1/2 ทท. นางสาวนิธิวดี วีระศิลป์ รายละเอียด
131 653070701 ส.1/1 จป. นางสาวมินตรา ผู้ชำนาญ รายละเอียด
_______________________________________________________________________________